Algemene voorwaarden

Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door het boeken van een fotosessie op de website, of door achteraf producten te bestellen, verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

 

Informatie (prijzen, boekingen, cadeaubon, …)

 • Alle communicatie omtrent info, prijsoffertes en boekingen verloopt via e-mail.
 • Prijzen zijn terug te vinden op de website en kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
 • De geleverde prestaties en diensten zijn altijd een inspanningsverbintenis, maar geen resultaatsverbintenis.
 • Cadeaubonnen van Tanita Laurier Fotografie zijn één jaar geldig vanaf de uitgifte datum. De sessie dient ten laatste 3 maand voor het vervallen van de bon vastgelegd te worden. Cadeaubonnen worden niet ingeruild tegen geld. Indien de fotosessie niet ingepland kan worden binnen het jaar omwille van een te drukke agenda door de fotograaf blijft de cadeaubon geldig. Indien u de fotosessie niet tijdig boekt kan er bekeken worden om de cadeaubon alsnog te gebruiken, mits toeslag indien nieuwe prijzen gehanteerd worden sinds de aankoop van de bon.
 • Had u graag een fotosessie gehad zoals bv. voor een doopsel, dan kan u steeds vrijblijvend contact opnemen.

 

Betalingsvoorwaarden 

 • Vooraf aan de fotosessie ontvangt u een factuur. Deze betaling dient per bankoverschrijving te gebeuren naar BE79 9531 4206 2933, dit ten laatste 5 werkdagen vooraf aan de fotosessie.
 • De fotograaf behoudt het recht om ten allen tijde de prijzen aan te passen. Bij definitieve boeking geldt het tarief dat geldig is op dat moment.
 • Er wordt van de klant een verbintenis verwacht bij definitieve boeking. Indien de fotosessie niet kan doorgaan omwille van een geldige reden kan deze fotosessie verplaatst worden naar een andere datum (zie annulering in algemene voorwaarden).
 • Bestellingen van producten of extra digitale beelden dienen op voorhand betaald te worden en kunnen niet meer geannuleerd worden.

 

Annulering  

 • Bij reservatie van een fotosessie wordt er verwacht dat u de afspraken zal nakomen. Er wordt een week vooraf aan de fotosessie informatie doorgemaild, alsook een factuur. Deze factuur moet voldaan worden alvorens de fotosessie wordt gestart. Is dit niet het geval, dan kan de fotosessie geannuleerd worden.
 • De fotograaf heeft het recht om ten alle tijden de fotosessie te annuleren omwille van ziekte, slecht weer of onverwachte omstandigheden. Er zal in samenspraak een nieuwe afspraak worden vastgelegd.
 • Indien de klant, zonder geldige reden, niet komt opdagen tijdens zijn afspraak, heeft de fotograaf het recht om de geboekte fotosessie aan te rekenen. Een betaling kan niet worden teruggestort.
 • Annulatie van een fotosessie dient u 4 werkdagen voor de datum door te geven. Bij te rechtvaardigen omstandigheden, waardoor het onmogelijk blijkt de fotosessie te laten plaatsvinden op het afgesproken tijdstip, wordt in onderling overleg een nieuwe afspraak vastgelegd.
 • Een fotosessie kan slechts 2 keer verplaatst worden vermits tijdige verwittiging en grondige reden.

 

 

De fotosessie en nabestelling 

 • Een fotosessie vindt plaats op een overeengekomen locatie. Er wordt door de fotograaf voornamelijk gewerkt met natuurlijk daglicht, tenzij er een studiosessie werd ingepland. Indien er een fotosessie aan huis wordt geboekt, dan wordt er verwacht dat er voldoende natuurlijk daglicht aanwezig is.
 • De fotograaf zal de opdracht uitvoeren naar zijn eigen kunnen met de bestaande omstandigheden.
 • De fotograaf is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen van fysieke of materiële aard, voor, tijdens en/of na de fotosessie.
 • De fotograaf heeft het recht om de opdracht ten allen tijde stop te zetten om redenen als plotse weerverandering, onvoorzien/onverwacht gedrag van het dier, …
 • Er wordt een kilometersvergoeding gevraagd vanaf 15 km vanaf het thuisadres van de fotograaf. Deze vergoeding bedraagt 0,35 eurocent/ km, heen en terug.
 • Na de fotosessie mag u als klant een online galerij verwachten waaruit u de foto’s kan selecteren. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden zorgvuldig geselecteerd. Na selectie door de klant worden deze bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden.


Eindproduct

 • De fotograaf bewerkt de foto’s in een stijl die haar eigen is.
 • De klant ontvangt de gekozen, bewerkte digitale bestanden via WeTransfer.
 • De foto’s worden geleverd in JPEG formaat in hoge resolutie. Deze foto’s zijn ideaal voor eigen gebruik en afdrukken.
 • De foto’s worden geleverd in JPEG formaat in lage resolutie en met logo voor gebruik op sociale media. Enkel de foto’s met logo mogen geplaatst worden op sociale media (Facebook, Instagram, …).
 • Bij het aanleveren van lage resolutie en/of hoge resolutie bestanden wordt enkel een licentie over deze foto’s verleend. De gemaakte foto’s vallen onder bescherming van het auteursrecht en blijven eigendom van de fotograaf. Het bijsnijden, aanpassen, omzetten naar zwart/wit, een filter toepassen, … in welke vorm dan ook,  is ten allen tijde ten strengste verboden tenzij schriftelijk overeen gekomen. Elk gebruik van een werk van de fotograaf, dat niet schriftelijk is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.
 • De klant kan geen aanspraak maken op RAW/NEF bestanden of onbewerkte JPEG bestanden. Deze worden NIET aangeleverd.
 • De fotograaf zal de foto’s binnen de maand afleveren, maar deze tijdspanne is niet bindend.
 • De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.
 • Er zijn geen afdrukken inbegrepen in het pakket. Tenzij op bestelling achteraf.
 • Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.
 • Een fotoreportage wordt gedurende één jaar bewaard. Dit omvat zowel de geselecteerde, als niet-geselecteerde beelden. Er wordt verwacht dat u de definitieve bestanden bewaard op een harde schijf, computer en/of USB-stick. Indien u de bestanden zou verliezen dan kan u tot maximum één jaar na datum een kopie opvragen. Hiervoor worden administratiekosten in rekening gebracht van 5 euro.

 

Publicatie 

 • De foto’s die gemaakt worden door Tanita Laurier Fotografie worden aanschouwd als een artistiek werk en zijn daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Voor inbreuk op de auteursrechten van de fotograaf gelden de tarieven van SOFAM.
 • Bij boeking geeft de klant automatisch toestemming voor het gemaakte beeldmateriaal en gaat akkoord aangaande afstand van portretrecht en hiermee ook toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden (bv. portfolio, sociale media, website, eigen gebruik, drukwerk, publicaties, advertenties, wedstrijden, beursmateriaal, demonstratiemateriaal …). Dit houdt ook in dat de fotograaf het recht heeft foto’s zonder toestemming van de klant/ het model, aan een ander commercieel bedrijf door te geven voor een publicatie. De klant/ het model wordt hier wel voorafgaandelijk van op de hoogte gebracht. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen tijdens de selectie van de foto’s.
 • Foto’s die niet zijn aangekocht mogen onder geen enkele omstandigheden gebruikt worden, niet persoonlijk of op sociale media.
 • Indien de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.
 • Een printscreen van een foto vanuit de online galerij is gelijk aan diefstal.
 • Foto’s genomen door Tanita Laurier Fotografie mogen gebruikt worden op uw website, mits voorafgaandelijke toestemming en bronvermelding.

 

Klachten 

 • Bezwaren of betwistingen over de uitvoering  worden niet meer aanvaard na de 8e dag volgend op de datum van inzage van de fotobestanden.  Elke betwisting dient bij aangetekend schrijven gemeld te worden.
 • Bezwaren of betwistingen over de afrekening worden niet meer aanvaard na de 8e dag volgend op de factuur datum.
 • De klant blijft na bezwaren of betwistingen nog steeds onderhevig aan de betalingsverplichting. Het is onder geen enkel beding mogelijk om het volledig bedrag terug te eisen of een vergoeding te vragen van de fotograaf.

 

Website 

 • Alle teksten, foto’s of afbeeldingen in deze website vallen onder de bescherming van het auteursrecht en blijven eigendom van Tanita Laurier Fotografie.
 • De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van deze website en zijn inhoud is streng verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke inbreuk kan leiden tot vervolging.
 • Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te verspreiden, of deze te gebruiken voor onwettige doeleinden.
 • Het opslaan van informatie van deze website in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door de browser.